آموزش فصل چهارم- زمین شناسی یازدهم متوسطه- ۱۷ اسفندماه ۹۸

شما می‌توانید ویدیوی آموزشی مربوط به درس زمین شناسی پایه یازدهم متوسطه(رشته ریاضی و تجربی) ادامه فصل چهارم را مشاهده نمایید. این ویدیو در تاریخ ۱۷…

آموزش درس دوازدهم- ادبیات فارسی دهم متوسطه- ۱۷ اسفندماه ۹۸

شما می‌توانید ویدیوی آموزشی مربوط به درس ادبیات فارسی پایه دهم متوسطه درس دوازدهم را که توسط خانم نوری ارائه شده است، مشاهده نمایید. این ویدیو در…

آموزش فصل چهارم- فیزیک دهم متوسطه- ۱۷ اسفندماه ۹۸

شما می‌توانید ویدیوی آموزشی مربوط به درس فیزیک پایه دهم متوسطه(رشته ریاضی و تجربی) فصل چهارم را که توسط آقای فدایی‌فر ارائه شده است، مشاهده نمایید.…

آموزش درس دهم- علوم سوم ابتدایی- ۱۷ اسفندماه ۹۸

شما می‌توانید ویدیوی آموزشی مربوط به درس علوم پایه سوم ابتدایی درس دهم را که توسط خانم سوهانی ارائه شده است، مشاهده نمایید. این ویدیو در تاریخ ۱۷…

آموزش اعداد اعشاری- ریاضی چهارم ابتدایی- ۱۷ اسفندماه ۹۸

شما می‌توانید ویدیوی آموزشی مربوط به درس ریاضی پایه چهارم ابتدایی مبحث اعداد اعشاری را مشاهده نمایید. این ویدیو در تاریخ ۱۷ اسفندماه ۹۸ از شبکه آموزش…

آموزش درس یازدهم- علوم ششم ابتدایی- ۱۷ اسفندماه ۹۸

شما می‌توانید ویدیوی آموزشی مربوط به درس علوم پایه ششم ابتدایی درس یازدهم را که توسط خانم عسگری ارائه شده است، مشاهده نمایید. این ویدیو در تاریخ ۱۷…

آموزش درس چهاردهم- فارسی پنجم ابتدایی- ۱۷ اسفندماه ۹۸

شما می‌توانید ویدیوی آموزشی مربوط به درس فارسی پایه پنجم ابتدایی درس چهاردهم را مشاهده نمایید. این ویدیو در تاریخ ۱۷ اسفندماه ۹۸ از شبکه آموزش پخش…

آموزش مبحث اندازه‌گیری- ریاضی دوم ابتدایی- ۱۷اسفندماه ۹۸

شما می‌توانید ویدیوی آموزشی مربوط به درس ریاضی پایه دوم ابتدایی مبحث اندازه‌گیری را مشاهده نمایید. این ویدیو در تاریخ ۱۷ اسفندماه ۹۸ از شبکه آموزش پخش…

آموزش عبارت توان‌دار- ریاضی هفتم متوسطه- ۱۷ اسفندماه ۹۸

شما می‌توانید ویدیوی آموزشی مربوط به درس ریاضی پایه هفتم متوسطه مبحث عبارت توان‌دار را که توسط خانم میرمعینی ارائه شده است، مشاهده نمایید. این ویدیو…

آموزش مبحث ماشین‌ها- علوم نهم متوسطه- ۱۷ اسفندماه ۹۸

شما می‌توانید ویدیوی آموزشی مربوط به درس علوم پایه نهم متوسطه مبحث ماشین‌ها را که توسط خانم یاری ارائه شده است، مشاهده نمایید. این ویدیو در تاریخ ۱۷…

آموزش حروف- فارسی اول ابتدایی- ۱۷ اسفندماه ۹۸

شما می‌توانید ویدیوی آموزشی مربوط به درس فارسی پایه اول ابتدایی را مشاهده نمایید. این ویدیو در تاریخ ۱۷ اسفندماه ۹۸ از شبکه آموزش پخش گردیده است.

آموزش تقسیم اعداد توان‌دار- ریاضی هشتم متوسطه- ۱۷اسفندماه ۹۸

شما می‌توانید ویدیوی آموزشی مربوط به درس ریاضی پایه هشتم متوسطه مبحث اعداد توان‌دار را که توسط خانم میرمعینی ارائه شده است، مشاهده نمایید. این ویدیو…

آموزش درس ششم- عربی و زبان قرآن دهم متوسطه- ۱۶اسفندماه ۹۸

شما می‌توانید ویدیوی آموزشی مربوط به درس عربی و زبان قرآن پایه دهم متوسطه(رشته ریاضی و تجربی) مبحث معلوم و مجهول را که توسط آقای طرزی ارائه شده است، مشاهده…

آموزش فصل چهارم- فیزیک دوازدهم متوسطه- ۱۶اسفندماه ۹۸

شما می‌توانید ویدیوی آموزشی مربوط به درس فیزیک پایه دوازدهم متوسطه(رشته ریاضی و تجربی) فصل چهارم را که توسط آقای شمسایی ارائه شده است، مشاهده نمایید.…

آموزش درس چهارم- آمار و احتمال یازدهم متوسطه- ۱۶اسفندماه ۹۸

شما می‌توانید ویدیوی آموزشی مربوط به درس آمار و احتمال پایه یازدهم متوسطه(رشته ریاضی) درس چهارم را که توسط آقای دهقان ارائه شده است، مشاهده نمایید.…