آموزش مهارت نوشتن- زبان انگلیسی دوازدهم متوسطه- ۱۶اسفندماه ۹۸

شما می‌توانید ویدیوی آموزشی مربوط به درس زبان انگلیسی پایه دوازدهم متوسطه مهارت نوشتن را مشاهده نمایید. این ویدیو در تاریخ ۱۶ اسفندماه ۹۸ از شبکه…

آموزش درس بدن ما- علوم چهارم ابتدایی- ۱۶اسفندماه ۹۸

شما می‌توانید ویدیوی آموزشی مربوط به درس علوم پایه چهارم ابتدایی درس بدن ما را که توسط خانم میرمحسنی ارائه شده است، مشاهده نمایید. این ویدیو در تاریخ…

آموزش درس دوازدهم- فارسی دوم ابتدایی- ۱۶اسفندماه ۹۸

شما می‌توانید ویدیوی آموزشی مربوط به درس فارسی پایه دوم ابتدایی درس دوازدهم را مشاهده نمایید. این ویدیو در تاریخ ۱۶ اسفندماه ۹۸ از شبکه آموزش پخش…

آموزش مبحث مساحت- ریاضی ششم ابتدایی- ۱۶اسفندماه ۹۸

شما می‌توانید ویدیوی آموزشی مربوط به درس ریاضی پایه ششم متوسطه را مشاهده نمایید. این ویدیو در تاریخ ۱۶ اسفندماه ۹۸ از شبکه آموزش پخش گردیده است.…

آموزش مبحث قاره‌ها- مطالعات اجتماعی هشتم متوسطه- ۱۶اسفندماه ۹۸

شما می‌توانید ویدیوی آموزشی مربوط به درس مطالعات اجتماعی پایه هشتم متوسطه مبحث قاره ها را که توسط آقای امامی ارائه شده است، مشاهده نمایید. این ویدیو…

آموزش درس هفدهم- مطالعات اجتماعی هفتم متوسطه- ۱۶اسفندماه ۹۸

شما می‌توانید ویدیوی آموزشی مربوط به درس مطالعات اجتماعی پایه هفتم متوسطه درس هفدهم را که توسط آقای موسی‌خان ارائه شده است، مشاهده نمایید. این ویدیو…

آموزش درس زن پارسا- ادبیات فارسی نهم متوسطه- ۱۶اسفندماه ۹۸

شما می‌توانید ویدیوی آموزشی مربوط به درس ادبیات فارسی پایه نهم متوسطه درس زن پارسا را که توسط خانم دکتر اسد ارائه شده است، مشاهده نمایید. این ویدیو در…

آموزش مبحث مشتق- ریاضی دوازدهم هنرستان- ۱۵اسفندماه ۹۸

شما می‌توانید ویدیوی آموزشی مربوط به درس ریاضی پایه دوازدهم هنرستان درس اول پودمان ۴ را که توسط خانم فانی ارائه شده است، مشاهده نمایید. این ویدیو در…

آموزش فصل سوم- فیزیک یازدهم متوسطه- ۱۵اسفندماه ۹۸

شما می‌توانید ویدیوی آموزشی مربوط به درس فیزیک پایه یازدهم متوسطه(رشته تجربی) فصل سوم را که توسط آقای فرجی ارائه شده است، مشاهده نمایید. این ویدیو در…

آموزش درس سوم- زبان انگلیسی یازدهم متوسطه- ۱۵اسفندماه ۹۸

شما می‌توانید ویدیوی آموزشی مربوط به درس زبان انگلیسی پایه یازدهم متوسطه درس سوم را که توسط آقای دری ارائه شده است، مشاهده نمایید. این ویدیو در تاریخ…

آموزش درس دهم- علوم و معارف قرآنی دهم متوسطه- ۱۵اسفندماه ۹۸

شما می‌توانید ویدیوی آموزشی مربوط به درس علوم و معارف قرآنی پایه دهم متوسطه درس دهم را که توسط خانم گوهری ارائه شده است، مشاهده نمایید. این ویدیو در…

آموزش فصل سوم- هندسه دهم متوسطه- ۱۵اسفندماه ۹۸

شما می‌توانید ویدیوی آموزشی مربوط به درس هندسه پایه دهم متوسطه فصل سوم را که توسط آقای یوسفی ارائه شده است، مشاهده نمایید. این ویدیو در تاریخ ۱۵…

آموزش بوم مدل کسب و کار- طراحی کسب و کار پایه یازدهم هنرستان- ۱۵اسفندماه ۹۸

شما می‌توانید ویدیوی آموزشی مربوط به درس طراحی کسب و کار پایه یازدهم هنرستان مبحث بوم مدل کسب و کار را که توسط خانم ابراهیمی ارائه شده است، مشاهده نمایید.…

آموزش فصل ششم- زیست شناسی دوازدهم متوسطه- ۱۵اسفندماه ۹۸

شما می‌توانید ویدیوی آموزشی مربوط به درس زیست شناسی پایه دوازدهم متوسطه فصل ششم را که توسط آقای امیری ارائه شده است، مشاهده نمایید. این ویدیو در تاریخ…

آموزش مبحث اعشار- ریاضی پنجم ابتدایی- ۱۵اسفندماه ۹۸

شما می‌توانید ویدیوی آموزشی مربوط به درس ریاضی پایه پنجم ابتدایی مبحث اعشار را که توسط خانم پرتوی ارائه شده است، مشاهده نمایید. این ویدیو در تاریخ ۱۵…