آموزش درس چهاردهم- ادبیات فارسی چهارم ابتدایی- ۱۵اسفندماه ۹۸

شما می‌توانید ویدیوی آموزشی مربوط به درس ادبیات فارسی پایه چهارم ابتدایی درس چهاردهم را که توسط خانم احمدی ارائه شده است را مشاهده نمایید. این ویدیو…

آموزش مبحث صرفه‌جویی در سوختها- علوم دوم ابتدایی- ۱۵اسفندماه ۹۸

شما می‌توانید ویدیوی آموزشی مربوط به درس علوم مبحث صرفه‌جویی در سوختها پایه دوم ابتدایی مبحث صرفه‌جویی در سوختها را که توسط خانم توکلی ارائه شده است را…

آموزش درس یازدهم- ادبیات فارسی هفتم متوسطه- ۱۵اسفندماه ۹۸

شما می‌توانید ویدیوی آموزشی مربوط به درس ادبیات فارسی پایه هفتم متوسطه درس یازدهم را که توسط دکتر خاتمی ارائه شده است را مشاهده نمایید. این ویدیو در…

آموزش درس یازدهم- ادبیات فارسی هشتم متوسطه- ۱۵اسفندماه ۹۸

شما می‌توانید ویدیوی آموزشی مربوط به درس ادبیات فارسی پایه هشتم متوسطه درس یازدهم را که توسط دکتر خاتمی ارائه شده است را مشاهده نمایید. این ویدیو در…

آموزش درس هفدهم- مطالعات اجتماعی نهم متوسطه- ۱۵اسفندماه ۹۸

شما می‌توانید ویدیوی آموزشی مربوط به درس مطالعات اجتماعی پایه نهم متوسطه درس هفدهم را که توسط خانم گنجعلی ارائه شده است را مشاهده نمایید. این ویدیو در…

آموزش فصل سوم(بخش دوم)- شیمی پایه دوازدهم- ۱۰ اسفندماه ۹۸

شما می‌توانید ویدیوی آموزشی مربوط به درس شیمی پایه دوازدهم متوسطه فصل سوم(بخش دوم) را که توسط آقای قومی ارائه شده است را مشاهده نمایید. این ویدیو در…

آموزش فصل سوم(بخش اول)- شیمی پایه دوازدهم- ۱۰ اسفندماه ۹۸

شما می‌توانید ویدیوی آموزشی مربوط به درس شیمی پایه دوازدهم متوسطه فصل سوم(بخش اول) را که توسط آقای قومی ارائه شده است را مشاهده نمایید. این ویدیو در…

آموزش درس سوم- زبان انگلیسی یازدهم متوسطه- ۱۲اسفندماه ۹۸

شما می‌توانید ویدیوی آموزشی مربوط به درس زبان انگلیسی پایه یازدهم متوسطه درس سوم را که توسط دکتر دری ارائه شده است را مشاهده نمایید. این ویدیو در…

آموزش مبحث توان- ریاضی پایه هفتم و هشتم متوسطه- ۱۰اسفندماه ۹۸

شما می‌توانید ویدیوی آموزشی مربوط به درس ریاضی پایه هفتم و هشتم متوسطه مبحث توان، که توسط خانم میرمعینی ارائه شده است را مشاهده نمایید. این ویدیو در…

آموزش مبحث محیط- ریاضی سوم ابتدایی- ۱۴ اسفندماه ۹۸

شما می‌توانید ویدیوی آموزشی مربوط به درس ریاضی پایه سوم ابتدایی مبحث محیط توسط خانم قباخلو ارائه شده است را مشاهده نمایید. این ویدئو در تاریخ ۱۴…

آموزش مبحث اندازه‌گیری- ریاضی ششم ابتدایی- ۱۴ اسفندماه ۹۸

شما می‌توانید ویدیوی آموزشی مربوط به درس ریاضی پایه ششم ابتدایی مبحث اندازه‌گیری را مشاهده نمایید. این ویدیو در تاریخ ۱۴ اسفندماه ۹۸از شبکه آموزش پخش…

آموزش درس زمین خانه سنگی ما- علوم اول ابتدایی- ۱۳ اسفندماه ۹۸

شما می‌توانید ویدیوی آموزشی مربوط به درس علوم پایه اول ابتدایی مبحث زمین خانه سنگی ما که توسط خانم چوپانی ارائه شده است را مشاهده نمایید. این ویدیو در…

آموزش درس سیزدهم- فارسی اول ابتدایی- ۱۴ اسفندماه ۹۸

شما می‌توانید ویدیوی آموزشی مربوط به درس فارسی پایه اول ابتدایی با عنوان حرف “ج” که توسط خانم عسگری ارائه شده است را مشاهده نمایید. این…