آموزش مبحث اندازه‌گیری- ریاضی ششم ابتدایی- ۲۱ اسفندماه ۹۸

شما می‌توانید ویدیوی آموزشی مربوط به درس ریاضی پایه ششم ابتدایی مبحث اندازه‌گیری را مشاهده نمایید. این ویدیو در تاریخ ۲۱ اسفندماه ۹۸ از شبکه آموزش پخش…

آموزش درس پانزدهم- مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی- ۲۰ اسفندماه ۹۸

شما می‌توانید ویدیوی آموزشی مربوط به درس مطالعات اجتماعی پایه ششم ابتدایی درس پانزدهم را که توسط خانم فعل عراقی ارائه شده است، مشاهده نمایید. این…

آموزش مبحث اندازه‌گیری- ریاضی ششم ابتدایی- ۱۹ اسفندماه ۹۸

شما می‌توانید ویدیوی آموزشی مربوط به درس ریاضی پایه ششم ابتدایی مبحث اندازه‌گیری را که توسط خانم شهاب ارائه شده است، مشاهده نمایید. این ویدیو در تاریخ…

آموزش مبحث آرایه‌های ادبی- فارسی ششم ابتدایی- ۱۸ اسفندماه ۹۸

شما می‌توانید ویدیوی آموزشی مربوط به درس فارسی پایه ششم ابتدایی مبحث آرایه‌های ادبی را که توسط خانم اسحاقی ارائه شده است، مشاهده نمایید. این ویدیو در…

آموزش درس یازدهم- علوم ششم متوسطه- ۱۱ اسفندماه ۹۸

شما می‌توانید ویدیوی آموزشی مربوط به درس علوم پایه ششم متوسطه درس یازدهم را که توسط خانم عسگری ارائه شده است، مشاهده نمایید. این ویدیو در تاریخ ۱۱…

آموزش درس یازدهم- علوم ششم ابتدایی- ۱۷ اسفندماه ۹۸

شما می‌توانید ویدیوی آموزشی مربوط به درس علوم پایه ششم ابتدایی درس یازدهم را که توسط خانم عسگری ارائه شده است، مشاهده نمایید. این ویدیو در تاریخ ۱۷…

آموزش مبحث مساحت- ریاضی ششم ابتدایی- ۱۶اسفندماه ۹۸

شما می‌توانید ویدیوی آموزشی مربوط به درس ریاضی پایه ششم متوسطه را مشاهده نمایید. این ویدیو در تاریخ ۱۶ اسفندماه ۹۸ از شبکه آموزش پخش گردیده است.…

آموزش مبحث اندازه‌گیری- ریاضی ششم ابتدایی- ۱۴ اسفندماه ۹۸

شما می‌توانید ویدیوی آموزشی مربوط به درس ریاضی پایه ششم ابتدایی مبحث اندازه‌گیری را مشاهده نمایید. این ویدیو در تاریخ ۱۴ اسفندماه ۹۸از شبکه آموزش پخش…

آموزش مبحث آرایه‌ها- فارسی ششم ابتدایی- ۱۳ اسفندماه ۹۸

شما می‌توانید ویدئوی آموزشی مربوط به درس فارسی پایه ششم ابتدایی مبحث آرایه ها را مشاهده نمایید. این ویدئو در تاریخ ۱۳ اسفندماه از شبکه آموزش پخش…