آموزش درس ششم- انسان و محیط زیست پایه یازدهم متوسطه- ۲۷ اسفندماه ۹۸

شما می‌توانید ویدیوی آموزشی مربوط به درس انسان و محیط زیست پایه یازدهم متوسطه درس ششم را مشاهده نمایید. این ویدیو در تاریخ ۲۷ اسفندماه ۹۸ از شبکه…

آموزش درس پانزدهم- تاریخ یازدهم متوسطه- ۲۴ اسفندماه ۹۸

شما می‌توانید ویدیوی آموزشی مربوط به درس تاریخ پایه یازدهم متوسطه درس پانزدهم را مشاهده نمایید. این ویدیو در تاریخ ۲۴ اسفندماه ۹۸ از شبکه آموزش پخش…

آموزش فصل چهارم- زمین شناسی یازدهم متوسطه- ۲۴ اسفندماه ۹۸

شما می‌توانید ویدیوی آموزشی مربوط به درس زمین شناسی پایه یازدهم متوسطه فصل چهارم را که توسط خانم کریمی ارائه شده است، مشاهده نمایید. این ویدیو در…

آموزش مبحث ترجمه فعل مضارع- عربی پایه یازدهم متوسطه- ۲۶ اسفندماه ۹۸

شما می‌توانید ویدیوی آموزشی مربوط به درس عربی پایه یازدهم متوسطه مبحث ترجمه فعل مضارع را که توسط خانم ملکی ارائه شده است، مشاهده نمایید. این ویدیو در…

آموزش فصل سوم- فیزیک یازدهم متوسطه- ۲۳ اسفندماه ۹۸

شما می‌توانید ویدیوی آموزشی مربوط به درس فیزیک پایه یازدهم متوسطه(رشته تجربی) فصل سوم را که توسط آقای فرجی ارائه شده است، مشاهده نمایید. این ویدیو در…

آموزش درس پنجم- نگارش یازدهم متوسطه- ۲۲ اسفندماه ۹۸

شما می‌توانید ویدیوی آموزشی مربوط به درس نگارش پایه یازدهم متوسطه درس پنجم را که توسط آقای حصاری ارائه شده است، مشاهده نمایید. این ویدیو در تاریخ ۲۲…

آموزش مبحث حل مسائل سرعت واکنش‌های شیمیایی- شیمی یازدهم متوسطه- ۲۲ اسفندماه ۹۸

شما می‌توانید ویدیوی آموزشی مربوط به درس شیمی پایه یازدهم متوسطه مبحث حل مسائل سرعت واکنش‌های شیمیایی را که توسط آقای براتی ارائه شده است، مشاهده نمایید.

آموزش درس دوازدهم- ادبیات فارسی یازدهم متوسطه- ۲۱ اسفندماه ۹۸

شما می‌توانید ویدیوی آموزشی مربوط به درس ادبیات فارسی پایه یازدهم متوسطه درس دوازدهم را که توسط خانم نوری ارائه شده است، مشاهده نمایید. این ویدیو در…

آموزش درس سوم (درک مطلب)- زبان انگلیسی یازدهم متوسطه- ۲۱ اسفندماه ۹۸

شما می‌توانید ویدیوی آموزشی مربوط به درس زبان انگلیسی پایه یازدهم متوسطه درس سوم درک مطلب را که توسط آقای میری ارائه شده است، مشاهده نمایید. این ویدیو…

آموزش درس پنجم- انسان و محیط زیست یازدهم متوسطه- ۲۰ اسفندماه ۹۸

شما می‌توانید ویدیوی آموزشی مربوط به درس انسان و محیط زیست پایه یازدهم متوسطه درس پنجم را که توسط خانم کریمی ارائه شده است، مشاهده نمایید. این ویدیو…

آموزش فصل پنجم- ریاضی یازدهم متوسطه- ۲۰ اسفندماه ۹۸

شما می‌توانید ویدیوی آموزشی مربوط به درس ریاضی پایه یازدهم متوسطه فصل پنجم را که توسط خانم رمضانی ارائه شده است، مشاهده نمایید. این ویدیو در تاریخ ۲۰…

آموزش درس ششم- عربی یازدهم متوسطه- ۱۹ اسفندماه ۹۸

شما می‌توانید ویدیوی آموزشی مربوط به درس عربی پایه یازدهم متوسطه درس ششم را که توسط خانم ملکی ارائه شده است، مشاهده نمایید. این ویدیو در تاریخ ۱۹…

آموزش مبحث تقسیم یاخته- زیست شناسی یازدهم متوسطه- ۱۸ اسفندماه ۹۸

شما می‌توانید ویدیوی آموزشی مربوط به درس زیست شناسی پایه یازدهم متوسطه مبحث تقسیم یاخته را که توسط خانم عظیمی ارائه شده است، مشاهده نمایید. این ویدیو…

آموزش مبحث آهنگ واکنش- شیمی یازدهم متوسطه- ۱۴ اسفندماه ۹۸

شما می‌توانید ویدیوی آموزشی مربوط به درس شیمی پایه یازدهم متوسطه مبحث آهنگ واکنش را که توسط آقای براتی ارائه شده است، مشاهده نمایید. این ویدیو در…

آموزش لغات درس سوم- زبان انگلیسی یازدهم متوسطه- ۱۷ اسفندماه ۹۸

شما می‌توانید ویدیوی آموزشی مربوط به درس زبان انگلیسی پایه یازدهم متوسطه درس سوم را که توسط آقای دری ارائه شده است، مشاهده نمایید. این ویدیو در تاریخ…