آموزش درس چهاردهم- تاریخ یازدهم متوسطه- ۱۷ اسفندماه ۹۸

شما می‌توانید ویدیوی آموزشی مربوط به درس تاریخ پایه یازدهم متوسطه درس چهاردهم را مشاهده نمایید. این ویدیو در تاریخ ۱۷ اسفندماه ۹۸ از شبکه آموزش پخش…

آموزش فصل چهارم- زمین شناسی یازدهم متوسطه- ۱۷ اسفندماه ۹۸

شما می‌توانید ویدیوی آموزشی مربوط به درس زمین شناسی پایه یازدهم متوسطه(رشته ریاضی و تجربی) ادامه فصل چهارم را مشاهده نمایید. این ویدیو در تاریخ ۱۷…

آموزش فصل سوم- فیزیک یازدهم متوسطه- ۱۵اسفندماه ۹۸

شما می‌توانید ویدیوی آموزشی مربوط به درس فیزیک پایه یازدهم متوسطه(رشته تجربی) فصل سوم را که توسط آقای فرجی ارائه شده است، مشاهده نمایید. این ویدیو در…

آموزش درس سوم- زبان انگلیسی یازدهم متوسطه- ۱۵اسفندماه ۹۸

شما می‌توانید ویدیوی آموزشی مربوط به درس زبان انگلیسی پایه یازدهم متوسطه درس سوم را که توسط آقای دری ارائه شده است، مشاهده نمایید. این ویدیو در تاریخ…

آموزش درس سوم- زبان انگلیسی یازدهم متوسطه- ۱۲اسفندماه ۹۸

شما می‌توانید ویدیوی آموزشی مربوط به درس زبان انگلیسی پایه یازدهم متوسطه درس سوم را که توسط دکتر دری ارائه شده است را مشاهده نمایید. این ویدیو در…