آموزش درس دهم- دین و زندگی دوازدهم متوسطه- ۲۰ اسفندماه ۹۸

شما می‌توانید ویدیوی آموزشی مربوط به درس دین و زندگی پایه دوازدهم متوسطه درس دهم را مشاهده نمایید. این ویدیو در تاریخ ۲۰ اسفندماه ۹۸ از شبکه آموزش پخش…

آموزش درس پنجم- انسان و محیط زیست یازدهم متوسطه- ۲۰ اسفندماه ۹۸

شما می‌توانید ویدیوی آموزشی مربوط به درس انسان و محیط زیست پایه یازدهم متوسطه درس پنجم را که توسط خانم کریمی ارائه شده است، مشاهده نمایید. این ویدیو…

آموزش فصل پنجم- ریاضی یازدهم متوسطه- ۲۰ اسفندماه ۹۸

شما می‌توانید ویدیوی آموزشی مربوط به درس ریاضی پایه یازدهم متوسطه فصل پنجم را که توسط خانم رمضانی ارائه شده است، مشاهده نمایید. این ویدیو در تاریخ ۲۰…

آموزش فصل سوم- فیزیک یازدهم متوسطه- ۲۰ اسفندماه ۹۸

شما می‌توانید ویدیوی آموزشی مربوط به درس فیزیک پایه یازدهم متوسطه فصل سوم را که توسط آقای فرجی ارائه شده است، مشاهده نمایید. این ویدیو در تاریخ ۲۰…

آموزش مبحث دامنه و برد- ریاضی دهم متوسطه- ۲۰ اسفندماه ۹۸

شما می‌توانید ویدیوی آموزشی مربوط به درس ریاضی پایه دهم متوسطه مبحث دامنه و برد را که توسط آقای قره‌گوزلو ارائه شده است، مشاهده نمایید. این ویدیو در…

آموزش درس کاجستان- فارسی و نگارش پنجم ابتدایی- ۲۰ اسفندماه ۹۸

شما می‌توانید ویدیوی آموزشی مربوط به درس فارسی و نگارش پایه پنجم ابتدایی درس کاجستان را مشاهده نمایید. این ویدیو در تاریخ ۲۰ اسفندماه ۹۸ از شبکه آموزش…

آموزش درس پانزدهم- مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی- ۲۰ اسفندماه ۹۸

شما می‌توانید ویدیوی آموزشی مربوط به درس مطالعات اجتماعی پایه ششم ابتدایی درس پانزدهم را که توسط خانم فعل عراقی ارائه شده است، مشاهده نمایید. این…

آموزش درس پنجم- نگارش دهم متوسطه- ۲۰ اسفندماه ۹۸

شما می‌توانید ویدیوی آموزشی مربوط به درس نگارش پایه دهم متوسطه درس پنجم را که توسط آقای حصاری ارائه شده است، مشاهده نمایید. این ویدیو در تاریخ ۲۰…

آموزش درس یازدهم و دوازدهم- هدیه‌های آسمانی و قرآن چهارم ابتدایی- ۲۰ اسفندماه ۹۸

شما می‌توانید ویدیوی آموزشی مربوط به درس هدیه‌های آسمانی پایه چهارم ابتدایی درس یازدهم و درس قرآن پایه چهارم ابتدایی درس دوازدهم را که توسط خانم زاهدی ارائه…

آموزش درس هفدهم- مطالعات اجتماعی سوم ابتدایی- ۲۰ اسفندماه ۹۸

شما می‌توانید ویدیوی آموزشی مربوط به درس مطالعات اجتماعی پایه سوم ابتدایی درس هفدهم را که توسط خانم اردستانی ارائه شده است، مشاهده نمایید. این ویدیو…

آموزش درس سیزدهم- فارسی و نگارش دوم ابتدایی- ۲۰ اسفندماه ۹۸

شما می‌توانید ویدیوی آموزشی مربوط به درس فارسی و نگارش پایه دوم ابتدایی درس سیزدهم را که توسط خانم صفا ارائه شده است، مشاهده نمایید. این ویدیو در…

آموزش درس مهتاب- فارسی اول ابتدایی- ۲۰ اسفندماه ۹۸

شما می‌توانید ویدیوی آموزشی مربوط به درس فارسی پایه اول ابتدایی درس مهتاب را مشاهده نمایید. این ویدیو در تاریخ ۲۰ اسفندماه ۹۸ از شبکه آموزش پخش گردیده…

آموزش درس هفتم- قرآن هشتم متوسطه- ۲۰ اسفندماه ۹۸

شما می‌توانید ویدیوی آموزشی مربوط به درس قرآن پایه هشتم متوسطه درس هفتم را که توسط آقای برومند ارائه شده است، مشاهده نمایید. این ویدیو در تاریخ ۲۰…

آموزش فصل هفتم- ریاضی هشتم متوسطه- ۲۰ اسفندماه ۹۸

شما می‌توانید ویدیوی آموزشی مربوط به درس ریاضی پایه هشتم متوسطه فصل هفتم را که توسط خانم میرمعینی ارائه شده است، مشاهده نمایید. این ویدیو در تاریخ ۲۰…

آموزش درس هشتم- عربی نهم متوسطه- ۲۰ اسفندماه ۹۸

شما می‌توانید ویدیوی آموزشی مربوط به درس عربی پایه نهم متوسطه درس هشتم را که توسط خانم پورزندی ارائه شده است، مشاهده نمایید. این ویدیو در تاریخ ۲۰…