آموزش فصل هفتم- ریاضی هفتم متوسطه- ۲۰ اسفندماه ۹۸

شما می‌توانید ویدیوی آموزشی مربوط به درس ریاضی پایه هفتم متوسطه فصل هفتم را که توسط خانم میرمعینی ارائه شده است، مشاهده نمایید. این ویدیو در تاریخ ۲۰…

آموزش مبحث مدل سازی با گراف- ریاضیات گسسته دوازدهم متوسطه- ۱۹ اسفندماه ۹۸

شما می‌توانید ویدیوی آموزشی مربوط به درس ریاضیات گسسته پایه دوازدهم متوسطه مبحث مدل سازی با گراف را که توسط آقای شهنا ارائه شده است، مشاهده نمایید.…

آموزش درس هفتم- جغرافیای ایران دهم متوسطه- ۱۹ اسفندماه ۹۸

شما می‌توانید ویدیوی آموزشی مربوط به درس جغرافیای ایران پایه دهم متوسطه درس هفتم را که توسط خانم سیدعبداللهی ارائه شده است، مشاهده نمایید. این ویدیو…

آموزش درس چهاردهم(بخش اول)- نگارش چهارم ابتدایی- ۱۹ اسفندماه ۹۸

شما می‌توانید ویدیوی آموزشی مربوط به درس نگارش پایه چهارم ابتدایی درس چهاردهم را که توسط خانم احمدی ارائه شده است، مشاهده نمایید. این ویدیو در تاریخ…

آموزش مبحث اندازه‌گیری- ریاضی ششم ابتدایی- ۱۹ اسفندماه ۹۸

شما می‌توانید ویدیوی آموزشی مربوط به درس ریاضی پایه ششم ابتدایی مبحث اندازه‌گیری را که توسط خانم شهاب ارائه شده است، مشاهده نمایید. این ویدیو در تاریخ…

آموزش مبحث روابط طولی در مثلث- هندسه یازدهم متوسطه- ۱۹ اسفندماه ۹۸

شما می‌توانید ویدیوی آموزشی مربوط به درس هندسه پایه یازدهم متوسطه مبحث روابط طولی در مثلث را که توسط خانم رمضانی ارائه شده است، مشاهده نمایید. این…

آموزش درس ششم- عربی یازدهم متوسطه- ۱۹ اسفندماه ۹۸

شما می‌توانید ویدیوی آموزشی مربوط به درس عربی پایه یازدهم متوسطه درس ششم را که توسط خانم ملکی ارائه شده است، مشاهده نمایید. این ویدیو در تاریخ ۱۹…

آموزش درس چهارم- عربی دوازدهم متوسطه- ۱۹ اسفندماه ۹۸

شما می‌توانید ویدیوی آموزشی مربوط به درس عربی پایه دوازدهم متوسطه درس چهارم را که توسط خانم ملکی ارائه شده است، مشاهده نمایید. این ویدیو در تاریخ ۱۹…

آموزش مبحث آشنایی با مقاطع مخروطی- هندسه دوازدهم متوسطه- ۱۹ اسفندماه ۹۸

شما می‌توانید ویدیوی آموزشی مربوط به درس هندسه پایه دوازدهم متوسطه مبحث آشنایی با مقاطع مخروطی را مشاهده نمایید. این ویدیو در تاریخ ۱۹ اسفندماه ۹۸ از…

آموزش مبحث آرایه‌های ادبی- فارسی ششم ابتدایی- ۱۸ اسفندماه ۹۸

شما می‌توانید ویدیوی آموزشی مربوط به درس فارسی پایه ششم ابتدایی مبحث آرایه‌های ادبی را که توسط خانم اسحاقی ارائه شده است، مشاهده نمایید. این ویدیو در…

آموزش درس سوم(مهارت نوشتن)- زبان انگلیسی دهم متوسطه- ۱۸ اسفندماه ۹۸

شما می‌توانید ویدیوی آموزشی مربوط به درس زبان انگلیسی پایه دهم متوسطه درس سوم(مهارت نوشتن) را که توسط آقای میری ارائه شده است، مشاهده نمایید. این…

آموزش درس نهم- دین و زندگی دهم متوسطه- ۱۸ اسفندماه ۹۸

شما می‌توانید ویدیوی آموزشی مربوط به درس دین و زندگی پایه دهم متوسطه درس نهم را مشاهده نمایید. این ویدیو در تاریخ ۱۸ اسفندماه ۹۸ از شبکه آموزش پخش…

آموزش مبحث ادبیات حماسی- ادبیات فارسی دوازدهم متوسطه- ۱۸ اسفندماه ۹۸

شما می‌توانید ویدیوی آموزشی مربوط به درس ادبیات فارسی پایه دوازدهم متوسطه مبحث ادبیات حماسی(گذر سیاوش از آتش) را که توسط خانم نوری ارائه شده است، مشاهده…

آموزش فصل چهارم- حسابان یازدهم متوسطه- ۱۸ اسفندماه ۹۸

شما می‌توانید ویدیوی آموزشی مربوط به درس حسابان پایه یازدهم متوسطه فصل چهارم را که توسط آقای شهنا ارائه شده است، مشاهده نمایید. این ویدیو در تاریخ ۱۸…

آموزش مبحث نامه نگاری- نگارش دوازدهم متوسطه- ۱۸ اسفندماه ۹۸

شما می‌توانید ویدیوی آموزشی مربوط به درس نگارش پایه دوازدهم متوسطه مبحث نامه نگاری را که توسط آقای حصاری ارائه شده است، مشاهده نمایید. این ویدیو در…