آموزش مبحث شیب خط- ریاضی نهم متوسطه- ۱۸ اسفندماه ۹۸

شما می‌توانید ویدیوی آموزشی مربوط به درس ریاضی پایه نهم متوسطه مبحث شیب خط را که توسط آقای عرب و آقای خسروتاش ارائه شده است، مشاهده نمایید. این ویدیو…

آموزش مبحث محیط- ریاضی سوم ابتدایی- ۱۹ اسفندماه ۹۸

شما می‌توانید ویدیوی آموزشی مربوط به درس ریاضی پایه سوم ابتدایی مبحث محیط را که توسط خانم قباخلو ارائه شده است، مشاهده نمایید. این ویدیو در تاریخ ۱۹…

آموزش درس چهاردهم(بخش دوم)- نگارش چهارم ابتدایی- ۱۹ اسفندماه ۹۸

شما می‌توانید ویدیوی آموزشی مربوط به درس نگارش پایه چهارم ابتدایی درس چهاردهم(بخش دوم) را مشاهده نمایید. این ویدیو در تاریخ ۱۹ اسفندماه ۹۸ از شبکه…

آموزش درس هفتم- جامعه شناسی دوازدهم متوسطه- ۱۹ اسفندماه ۹۸

شما می‌توانید ویدیوی آموزشی مربوط به درس جامعه شناسی پایه دوازدهم متوسطه درس هفتم را مشاهده نمایید. این ویدیو در تاریخ ۱۹ اسفندماه ۹۸ از شبکه آموزش…

آموزش درس هفتم- جغرافیای ایران دهم متوسطه- ۱۹ اسفندماه ۹۸

شما می‌توانید ویدیوی آموزشی مربوط به درس جغرافیای ایران پایه دهم متوسطه درس هفتم را که توسط خانم سیدعبداللهی ارائه شده است، مشاهده نمایید. این ویدیو…

آموزش فصل چهارم- مدیریت تولید یازدهم هنرستان- ۱۱ اسفندماه ۹۸

شما می‌توانید ویدیوی آموزشی مربوط به درس مدیریت تولید پایه یازدهم هنرستان فصل چهارم را که توسط آقای رشیدی‌زاده ارائه شده است، مشاهده نمایید. این ویدیو…

آموزش مبحث ویژگی‌های مواد و فشار- فیزیک دهم هنرستان- ۱۳ اسفندماه ۹۸

شما می‌توانید ویدیوی آموزشی مربوط به درس فیزیک پایه دهم هنرستان مبحث ویژگی‌های مواد و فشار را که توسط آقای شمسایی ارائه شده است، مشاهده نمایید. این…

آموزش فصل سوم- فیزیک یازدهم متوسطه- ۱۱ اسفندماه ۹۸

شما می‌توانید ویدیوی آموزشی مربوط به درس فیزیک پایه یازدهم متوسطه(رشته ریاضی) فصل سوم را که توسط آقای شمسائی ارائه شده است، مشاهده نمایید. این ویدیو…

آموزش فصل چهارم- کاربرد فن‌آوری های نوین یازدهم هنرستان- ۱۲ اسفندماه ۹۸

شما می‌توانید ویدیوی آموزشی مربوط به درس کاربرد فن‌آوری های نوین پایه یازدهم هنرستان فصل چهارم را که توسط آقای همتی ارائه شده است، مشاهده نمایید. این…

آموزش فصل سوم- کارگاه نوآوری و کار آفرینی یازدهم هنرستان- ۱۰ اسفندماه ۹۸

شما می‌توانید ویدیوی آموزشی مربوط به درس کارگاه نوآوری و کار آفرینی پایه یازدهم هنرستان فصل سوم را که توسط خانم ابراهیمی ارائه شده است، مشاهده نمایید.…

آموزش درس سوم رشته انسانی و درس چهارم رشته ریاضی و تجربی- عربی دوازدهم متوسطه- ۱۰ اسفندماه ۹۸

شما می‌توانید ویدیوی آموزشی مربوط به درس عربی پایه دوازدهم متوسطه درس سوم رشته انسانی و درس چهارم رشته ریاضی و تجربی را مشاهده نمایید. این ویدیو در…

آموزش فصل هفتم- عربی نهم متوسطه- ۱۴ اسفندماه ۹۸

شما می‌توانید ویدیوی آموزشی مربوط به درس عربی پایه نهم متوسطه فصل هفتم را که توسط خانم شاه میرزایی ارائه شده است، مشاهده نمایید. این ویدیو در تاریخ ۱۴…

آموزش درس یازدهم- علوم ششم متوسطه- ۱۱ اسفندماه ۹۸

شما می‌توانید ویدیوی آموزشی مربوط به درس علوم پایه ششم متوسطه درس یازدهم را که توسط خانم عسگری ارائه شده است، مشاهده نمایید. این ویدیو در تاریخ ۱۱…

آموزش فصل چهارم- فیزیک دهم متوسطه- ۱۳ اسفندماه ۹۸

شما می‌توانید ویدیوی آموزشی مربوط به درس فیزیک پایه دهم متوسطه(رشته ریاضی و تجربی) فصل چهارم را که توسط آقای فدایی فرد ارائه شده است، مشاهده نمایید.…

آموزش فصل سوم- شیمی دوازدهم متوسطه- ۱۴ اسفندماه ۹۸

شما می‌توانید ویدیوی آموزشی مربوط به درس شیمی پایه دوازدهم متوسطه فصل سوم را که توسط آقای قمی ارائه شده است، مشاهده نمایید. این ویدیو در تاریخ ۱۴…