آموزش مبحث تابع- ریاضی دهم متوسطه- ۱۱ اسفندماه ۹۸

شما می‌توانید ویدیوی آموزشی مربوط به درس ریاضی پایه دهم متوسطه مبحث تابع را که توسط آقای قره‌گوزلو ارائه شده است، مشاهده نمایید. این ویدیو در تاریخ ۱۱…

آموزش مبحث کاربرد مشتق- حسابان دوازدهم متوسطه- ۱۲ اسفندماه ۹۸

شما می‌توانید ویدیوی آموزشی مربوط به درس حسابان پایه دوازدهم متوسطه مبحث کاربرد مشتق را که توسط آقای امیدوار ارائه شده است، مشاهده نمایید. این ویدیو…

آموزش فصل چهارم- اخلاق حرفه‌ای دوازدهم هنرستان- ۱۰ اسفندماه ۹۸

شما می‌توانید ویدیوی آموزشی مربوط به درس اخلاق حرفه‌ای پایه دوازدهم هنرستان فصل چهارم را مشاهده نمایید. این ویدیو در تاریخ ۱۰ اسفندماه ۹۸ از شبکه…

آموزش فصل چهارم- الزامات محیط کار دهم هنرستان- ۱۱ اسفندماه ۹۸

شما می‌توانید ویدیوی آموزشی مربوط به درس الزامات محیط کار پایه دهم هنرستان فصل چهارم را که توسط خانم میرزایی ارائه شده است، مشاهده نمایید. این ویدیو…

آموزش درس ششم- زبان انگلیسی هشتم متوسطه- ۱۳ اسفندماه ۹۸

شما می‌توانید ویدیوی آموزشی مربوط به درس زبان انگلیسی پایه هشتم متوسطه درس ششم را که توسط آقای دری ارائه شده است، مشاهده نمایید. این ویدیو در تاریخ ۱۳…

آموزش مبحث آرایه‌های ادبی- علوم و فنون ادبی دوازدهم متوسطه- ۱۴ اسفندماه ۹۸

شما می‌توانید ویدیوی آموزشی مربوط به درس علوم و فنون ادبی پایه دوازدهم متوسطه مبحث آرایه‌های ادبی را که توسط آقای کجانی حصاری ارائه شده است، مشاهده نمایید.…

آموزش مبحث الکتروشیمی- شیمی دوازدهم هنرستان- ۱۴ اسفندماه ۹۸

شما می‌توانید ویدیوی آموزشی مربوط به درس شیمی پایه دوازدهم متوسطه مبحث الکتروشیمی را که توسط خانم سراجیان ارائه شده است، مشاهده نمایید. این ویدیو در…

آموزش فصل نهم(بخش دوم)- علوم نهم متوسطه- ۱۴ اسفندماه ۹۸

شما می‌توانید ویدیوی آموزشی مربوط به درس علوم پایه نهم متوسطه فصل نهم(بخش دوم) را که توسط خانم یاری ارائه شده است، مشاهده نمایید. این ویدیو در تاریخ…

آموزش فصل نهم(بخش اول)- علوم نهم متوسطه- ۱۴ اسفندماه ۹۸

شما می‌توانید ویدیوی آموزشی مربوط به درس علوم پایه نهم متوسطه فصل نهم(بخش اول) را که توسط خانم یاری ارائه شده است، مشاهده نمایید. این ویدیو در تاریخ…

آموزش مبحث آهنگ واکنش- شیمی یازدهم متوسطه- ۱۴ اسفندماه ۹۸

شما می‌توانید ویدیوی آموزشی مربوط به درس شیمی پایه یازدهم متوسطه مبحث آهنگ واکنش را که توسط آقای براتی ارائه شده است، مشاهده نمایید. این ویدیو در…

آموزش درس هفتم- عربی هشتم متوسطه- ۱۲ اسفندماه ۹۸

شما می‌توانید ویدیوی آموزشی مربوط به درس عربی پایه هشتم متوسطه درس هفتم را که توسط خانم شاه‌میرزایی ارائه شده است، مشاهده نمایید. این ویدیو در تاریخ…

آموزش درس هشتم- عربی هفتم متوسطه- ۱۲ اسفندماه ۹۸

شما می‌توانید ویدیوی آموزشی مربوط به درس عربی پایه هفتم متوسطه درس هشتم را که توسط خانم شاه‌میرزایی ارائه شده است، مشاهده نمایید. این ویدیو در تاریخ…

آموزش ادامه فصل دهم- علوم هشتم متوسطه- ۱۱ اسفندماه ۹۸

شما می‌توانید ویدیوی آموزشی مربوط به درس علوم پایه هشتم متوسطه، بخش دوم فصل دهم را که توسط خانم صالح‌پور ارائه شده است، مشاهده نمایید. این ویدیو در…

آموزش فصل دهم- علوم هشتم متوسطه- ۱۱ اسفندماه ۹۸

شما می‌توانید ویدیوی آموزشی مربوط به درس علوم پایه هشتم متوسطه، بخش اول فصل دهم را که توسط خانم صالح‌پور ارائه شده است، مشاهده نمایید. این ویدیو در…

آموزش جامدهای یونی- شیمی دوازدهم متوسطه- ۱۷ اسفندماه ۹۸

شما می‌توانید ویدیوی آموزشی مربوط به درس شیمی پایه دوازدهم متوسطه(رشته ریاضی و تجربی) مبحث جامدهای یونی را که توسط آقای قمی ارائه شده است، مشاهده نمایید.