آموزش فصل سوم- فیزیک یازدهم متوسطه- ۱۱ اسفندماه ۹۸

شما می‌توانید ویدیوی آموزشی مربوط به درس فیزیک پایه یازدهم متوسطه(رشته ریاضی) فصل سوم را که توسط آقای شمسائی ارائه شده است، مشاهده نمایید. این ویدیو…

آموزش فصل چهارم- کاربرد فن‌آوری های نوین یازدهم هنرستان- ۱۲ اسفندماه ۹۸

شما می‌توانید ویدیوی آموزشی مربوط به درس کاربرد فن‌آوری های نوین پایه یازدهم هنرستان فصل چهارم را که توسط آقای همتی ارائه شده است، مشاهده نمایید. این…

آموزش فصل سوم- کارگاه نوآوری و کار آفرینی یازدهم هنرستان- ۱۰ اسفندماه ۹۸

شما می‌توانید ویدیوی آموزشی مربوط به درس کارگاه نوآوری و کار آفرینی پایه یازدهم هنرستان فصل سوم را که توسط خانم ابراهیمی ارائه شده است، مشاهده نمایید.…

آموزش درس سوم رشته انسانی و درس چهارم رشته ریاضی و تجربی- عربی دوازدهم متوسطه- ۱۰ اسفندماه ۹۸

شما می‌توانید ویدیوی آموزشی مربوط به درس عربی پایه دوازدهم متوسطه درس سوم رشته انسانی و درس چهارم رشته ریاضی و تجربی را مشاهده نمایید. این ویدیو در…

آموزش فصل هفتم- عربی نهم متوسطه- ۱۴ اسفندماه ۹۸

شما می‌توانید ویدیوی آموزشی مربوط به درس عربی پایه نهم متوسطه فصل هفتم را که توسط خانم شاه میرزایی ارائه شده است، مشاهده نمایید. این ویدیو در تاریخ ۱۴…

آموزش درس یازدهم- علوم ششم متوسطه- ۱۱ اسفندماه ۹۸

شما می‌توانید ویدیوی آموزشی مربوط به درس علوم پایه ششم متوسطه درس یازدهم را که توسط خانم عسگری ارائه شده است، مشاهده نمایید. این ویدیو در تاریخ ۱۱…

آموزش فصل چهارم- فیزیک دهم متوسطه- ۱۳ اسفندماه ۹۸

شما می‌توانید ویدیوی آموزشی مربوط به درس فیزیک پایه دهم متوسطه(رشته ریاضی و تجربی) فصل چهارم را که توسط آقای فدایی فرد ارائه شده است، مشاهده نمایید.…

آموزش فصل سوم- شیمی دوازدهم متوسطه- ۱۴ اسفندماه ۹۸

شما می‌توانید ویدیوی آموزشی مربوط به درس شیمی پایه دوازدهم متوسطه فصل سوم را که توسط آقای قمی ارائه شده است، مشاهده نمایید. این ویدیو در تاریخ ۱۴…

آموزش اعمال روی توابع- ریاضی و آمار یازدهم متوسطه- ۱۱ اسفندماه ۹۸

شما می‌توانید ویدیوی آموزشی مربوط به درس ریاضی و آمار پایه یازدهم متوسطه مبحث اعمال روی توابع را که توسط آقای صیف‌زاده ارائه شده است، مشاهده نمایید.…

آموزش یاخته گیاهی و بافت های گیاهی- زیست شناسی دوازدهم هنرستان- ۱۴ اسفندماه ۹۸

شما می‌توانید ویدیوی آموزشی مربوط به درس زیست شناسی پایه دوازدهم هنرستان مبحث یاخته گیاهی و بافت های گیاهی را مشاهده نمایید. این ویدیو در تاریخ ۱۴…

آموزش رفتار گازها- شیمی دهم متوسطه- ۱۲ اسفندماه ۹۸

شما می‌توانید ویدیوی آموزشی مربوط به درس شیمی پایه دهم متوسطه مبحث رفتار گازها را که توسط آقای براتی ارائه شده است، مشاهده نمایید. این ویدیو در تاریخ…

آموزش فصل چهارم- ریاضی دهم هنرستان- ۱۳ اسفندماه ۹۸

شما می‌توانید ویدیوی آموزشی مربوط به درس ریاضی پایه دهم هنرستان فصل چهارم را که توسط آقای ضیاالحق ارائه شده است، مشاهده نمایید. این ویدیو در تاریخ ۱۳…

آموزش درک مفهوم مشتق- ریاضی دوازدهم هنرستان- ۱۲ اسفندماه ۹۸

شما می‌توانید ویدیوی آموزشی مربوط به درس ریاضی پایه دوازدهم هنرستان مبحث درک مفهوم مشتق را مشاهده نمایید. این ویدیو در تاریخ ۱۲ اسفندماه ۹۸ از شبکه…

آموزش مبحث گراف- ریاضیات گسسته دوازدهم متوسطه- ۱۳ اسفندماه ۹۸

شما می‌توانید ویدیوی آموزشی مربوط به درس ریاضیات گسسته پایه دوازدهم متوسطه مبحث گراف را که توسط آقای شهنا ارائه شده است، مشاهده نمایید. این ویدیو در…

آموزش رسم نمودار تابع درجه ۲- آمار و ریاضی دهم متوسطه- ۱۴ اسفندماه ۹۸

شما می‌توانید ویدیوی آموزشی مربوط به درس آمار و ریاضی پایه دهم متوسطه مبحث رسم نمودار تابع درجه ۲ را که توسط آقای صیف‌زاده ارائه شده است، مشاهده نمایید.