برنامه درسی دانش آموزان( پنجشنبه ۴ اردیبهشت ماه)

با توجه به شیوع ویروس کرونا و جهت پیشگیری از ابتلا به ویروس کرونا تمام مدارس کشور در تمامی مقاطع تحصیلی تعطیل اعلام شده است. در این راستا برای جبران عقب ماندن دانش آموزان از درس تدابیری جهت پخش برنامه‌های درسی از شبکه آموزش و شبکه چهارم سیما اندیشیده شده و هر روز اجرا می‌شود. در زیر جدول پخش برنامه درسی مدرسه تلویزیونی شبکه آموزش و شبکه چهارم سیما پنجشنبه ۴ اردیبهشت ماه را مشاهده کنید.

به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش استان سمنان، زمان پخش برنامه های مدرسه ویژه دانش آموزان تمامی مقاطع به شرح زیر می باشد.

برای مشاهده ویدئو‌های آموزشی به لینک زیر مراجعه کنید.

مشاهده ویدئو‌های آموزشی کلیک کنید.

شبکه آموزش:

متوسطه دوره اول

ساعت ٨:٠۵تا ٨:٢۵درس علوم تجربی پایه٩

ساعت ٨:٢۵تا ٨:۴۵درس مطالعات اجتماعی پایه ٨

ساعت ٨:۴۵تا ٩:٠۵درسمطالعات اجتماعی ٧

ساعت ٩:٠۵تا ٩:٢۵درس زبان انگلیسی ٩

دوره ابتدایی :

ساعت١٠:٣٠ تا۱۱درس فارسی و نگارش پایه اول

ساعت ۱۱تا١١:٣٠ درس علوم تجربی و تفکر پایه دوم

ساعت ١١:٣٠ تا١٢ درس بازی و ریاضی پایه سوم

ساعت١٢تا١٢:٣٠ درس مطالعات و مهارتهای اجتماعی پایه چهارم

ساعت ١٢:٣٠ تا١٣ درس بازی و ریاضی پایه پنجم

ساعت ١٣:١۵تا۱۳:۴۵درس پیام ها و هدیه های آسمانی پایه ششم

متوسطه دوم:

ساعت١۴:٣٠درس هندسه١ پایه١٠ رشته ریاضی فیزیک

ساعت١۵درس تفکر و سواد رسانه ای پایه١٠ تمام رشته‌ها

ساعت۱۵:٣٠ درس شیمی٢ پایه ١١ رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی

ساعت۱۶درس نگارش٢ پایه١١ تمام رشته‌‌ها

ساعت۱۶:٣٠ درس ریاضیات گسسته پایه١٢ رشته ریاضی فیزیک

ساعت ١٧ درس فیزیک ٣ پایه١٢ رشته علوم تجربی

ساعت ٢٢ درس شیمی٣ پایه ١٢ رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی

ساعت ٢٢:٣٠ درس فارسی٣ پایه١٢

شبکه ۴ :

ساعت۸تا۸:٣٠درس تاریخ اسلام ٢ پایه ١١ رشته علوم و معارف اسلامی

ساعت۸:٣٠ تا٩ درس جامعه شناسی ١ پایه١٠رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

ساعت٩ تا ٩:٣٠ درس تاریخ ١ پایه١٠ رشته ادبیات و علوم انسانی

ساعت٩:٣٠تا١٠درس اصول عقاید ٢ پایه ١١ رشته علوم و معارف اسلامی

ساعت ١٠ تا۱٠:٣٠ درس روانشناسی پایه ١١ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

ساعت ١٠:٣٠تا ۱٠:۵۵ ریاضی١ پایه١٠ نسبت‌های مثلثاتی درس مشترک شاخه‌های فنی حرفه‌ای و کاردانش

ساعت۵۵: ١٠تا١١:١۵درس پرورش و تولید غلات و گیاهان صنعتی پایه ١٢ رشته امور زراعی شاخه فنی‌وحرفه‌ای

ساعت ١۵: ١١تا ١١:۴٠ درس فناوری های نوین پایه١١ از ایده تا محصول درس مشترک شاخه‌های فنی‌و حرفه‌ای وکاردانش

ساعت۴٠: ١١تا ١٢ درس ارتباط موثر پایه١٠ مکاتبات اداری و آراستگی رشته‌های زمینه خدمات شاخه فنی‌وحرفه‌ای آموزش داده خواهد شد.